PHP min. 5.6.8MySQL min. 5.1Apache min. 2.0
PHP-Fusion 9 Jádro
v9.0
Český překlad
Pravidelně aktualizovaný

Technologie

Nádory ledvin a močového měchýře – jejich léčba A existuje prevence?

Již tradiční Urologický týden pořádaný z Iniciativy Evropské urologické asociace (EAU) si klade za cíl osvětu a podporu prevence závažných urologických onemocnění. Letošní Urologický týden 22.–26. 9. 2014 se věnuje tématu léčby a prevence nádorů prostaty, močového měchýře a ledvin.

Již tradiční Urologický týden pořádaný z Iniciativy Evropské urologické asociace (EAU) si klade za cíl osvětu a podporu prevence závažných urologických onemocnění. Letošní Urologický týden 22.–26. 9. 2014 se věnuje tématu léčby a prevence nádorů prostaty, močového měchýře a ledvin.

„Urologická klinika 1. LF UK a VFN chce rozšířit informovanost nejen o těchto onemocněních a nabídnout péči celému spektru pacientů s urologickými obtížemi,“ vysvětluje přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., a dodává: „Na pondělí a středu (22. a 24. 9. 2014) je proto pro pacienty plánována telefonická a mailová poradna, dále se připravuje možnost preventivního bezplatného ultrazvukového vyšetření močových cest, tedy ledvin a močového měchýře. Ve středu
24. 9. 2014 bude pod záštitou MČ Praha 2 na Karlově náměstí informační stánek k této kampani, kde kromě informací o uvedených onemocněních bude k dispozici bezplatné poradenství pro odvykání kouření.“
Urologická klinika 1. LF UK a VFN se letos připojuje k této kampani a (nejen) v rámci celého týdne se zaměří se na informovanost v těchto oblastech:
• nádory ledvin
• nádory močového měchýře
• kouření a urologická onemocnění

Nádory ledvin
Ve výskytu nádoru ledvin jsou zjevné geografické rozdíly, přičemž Česká republika zde bohužel zaujímá první místo na světě. Přesný důvod, proč tomu tak je, je neznámý. Počet nově zachycených nádorů má každoročně vzrůstající trend. Nádory ledvin představují asi 3 % všech nádorů u pacientů dospělého věku. Jsou třetím nejčastějším nádorem močové soustavy, v Evropské unii je ročně zachyceno okolo 20 000 nových případů. Muži bývají postiženi tímto nádorem častěji než ženy.

• Výživa patří mezi klíčové faktory zodpovědné za rozdíly ve výskytu nádorů ledvin mezi různými populacemi na světě. Výskyt v České republice je 5–8x vyšší než v oblasti Asie. Konzumace masa upraveného pečením či grilováním zvyšuje riziko vzniku nádoru, naopak vyšší příjem ovoce a zeleniny má ochranný účinek, stejně působí i vitaminy C a E a tzv. karotenoidy. Jasná souvislost mezi výskytem nádoru ledvin a pitím alkoholu, kávy a čaje nebyla doposud zjištěna.
• Obezita má podle většiny provedených studií souvislost s výskytem nádoru ledvin. Tato souvislost je více vyjádřena u žen.
• Kouření cigaret je všeobecně spojováno se zvýšeným výskytem nádorů ledvin. Kuřáci mají zhruba o 40 % vyšší riziko vzniku nádoru ledvin ve srovnání s populací, která nekouří. Riziko vzniku nádoru souvisí s počtem vykouřených cigaret a klesá, pokud jedinec přestane kouřit.
• Vysoký krevní tlak (hypertenze) bývá uváděn ve spojitosti s výskytem nádorů ledvin, ale tato spojitost ve sledovaných studiích vymizela po úpravě léčby a normalizaci krevního tlaku. Nádor ledviny má však u nemocných s hypertenzí horší průběh a způsobuje větší úmrtnost než u pacientů, kteří hypertenzí netrpí.
• Zaměstnání, v nichž pracovník přichází do styku s kadmiem, azbestem, dále hutnictví a ropný průmysl mohou být spojeny s vyšším rizikem vzniku nádoru ledvin.

Nádory močového měchýře
„Nádory močového měchýře jsou šestou nejčastější malignitou v mužské populaci a třináctou nejčastější u žen. Nejčastěji, v 90 % případů, se jedná o zhoubný nádor ze sliznice močového měchýře (tzv. uroteliální karcinom). Výskyt nádorů měchýře celosvětově i v naší zemi stoupá. Počet úmrtí na nádor měchýře však zůstává téměř stejný. S věkem pacientů výskyt nádorů měchýře vzrůstá,“ uvádí as. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, zástupce přednosty Urologické kliniky 1. LF UK a VFN pro léčebnou péči.

Rizikové faktory pro vznik nádorů močového měchýře

• Karcinogeny jsou látky způsobující vznik nádorů. Mezi karcinogeny mající vztah k nádorům močového měchýře patří např. anilinová barviva, dále chemické sloučeniny, které jsou obsaženy třeba v kouři a sazích (chlorované alifatické uhlovodíky, akrolein aj). Některé z těchto látek se používají při výrobě chemických barviv, v gumárenském a textilním průmyslu. Karcinogenní aromatické aminy zase mohou vznikat v lidském těle z dusitanů a dusičnanů přijímaných v potravě činností střevních bakterií. Zhruba 20 % všech nádorů močového měchýře vznikne v souvislosti s vystavením se působení karcinogenů v zaměstnání. Typická je dlouhá doba latence (neprojevení se) mezi expozicí a vznikem nádoru, která se pohybuje mezi 30–50 lety, při větší dávce může být však tento interval kratší. Za zaměstnání spojená s vyšším rizikem vzniku nádorů močového měchýře jsou považována: automechanik, lakýrník, řidič, dělník v kožedělném průmyslu, slévač, svářeč, dále pak profese, ve kterých se používají organické sloučeniny, jako je uklízečka, tkadlena, zubní laborant, lékař, holič, kosmetička, instalatér.
• Kuřáci mají čtyřnásobné riziko vzniku nádoru močového měchýře ve srovnání s těmi, kteří nikdy nekouřili. Riziko je úměrné počtu vykouřených cigaret, počtu let, kdy jedinec kouřil, a míře inhalace kouře. U těch, kteří přestanou kouřit, riziko vzniku nádoru měchýře klesá a je významně nižší než u těch, kteří kouřit nepřestanou. Pokles rizika je ale pozvolný a pomalejší než u kardiovaskulárních chorob či nádorů plic. Na úroveň rizika v běžné populaci se dostane až po 20 letech. Odhaduje se, že kolem jedné třetiny všech nádorů močového měchýře vznikne jako následek kouření cigaret. Pro kuřáky platí nejen to, že se u nich nádory močového měchýře vyskytují častěji než u nekuřáků, stejně důležité je ale i to, že pokud pacient s nádorem měchýře po zjištění tohoto onemocnění nepřestane kouřit, má ve srovnání s těmi, kteří kouřit přestanou, horší prognózu, více návratů nádoru a výskyt agresivnějších forem nádoru.
• Pití kávy, čaje – samotné pití kávy (bez současného kouření cigaret) nevede ke zvýšení rizika vzniku nádoru měchýře.
• Dlouhodobé užívání léků proti bolesti, jejichž složkou býval fenacetin, zvyšuje riziko vzniku nádorů ledvinné pánvičky a močového měchýře.
• Chronický zánět močového měchýře při dlouhodobě zavedené měchýřové cévce či u nemocných s kameny v močovém měchýři může být též příčinou vzniku jednoho ze vzácnějších typů nádoru močového měchýře (dlaždicobuněčného karcinomu) – např. cca u 2–10 % paraplegiků. Tentýž typ nádoru může vzniknout také při infekci parazitem Schistosoma haematobium (onemocnění tzv. bilharzióza), který část svého vývoje prodělává ve stěně močového měchýře. V Egyptě, kde se tento parazit vyskytuje, patří dlaždicobuněčný karcinom močového měchýře mezi nejčastější nádorová onemocnění.
• Infekce lidským papilloma virem (HPV), který způsobuje mj. vznik nádoru děložního čípku, může být příčinou vzniku nádoru měchýře u lidí se závažnou poruchou imunity. U zdravých je jeho význam minimální.

Kouření a urologická onemocnění
„Tabákový kouř obsahuje několik tisíc chemikálií, z toho asi stovku rakovinotvorných, mnohé další jsou jinak toxické. Řada se jich vylučuje močí, a proto jsou jimi ledviny a močový měchýř významně ohroženy. Také urolog či urologická sestra by se měli všech svých pacientů ptát na kouření, kuřákům jasně doporučit přestat a buď jim přímo pomoci, nebo je doporučit do Centra pro závislé na tabáku, pokud sami nemají čas,“ přidává informace k tématu doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.
Kontakty na 40 center jsou k nalezení na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz. „Léčba znamená jednak intervenci (změna denních stereotypů, příprava nekuřáckých řešení typicky kuřáckých situací) většinou v kombinaci s léky (jako vareniklin, bupropion, nikotin), pacienti jsou sledováni rok od poslední cigarety. Přestat kouřit má smysl i po onkologické diagnóze: kouření snižuje účinnost chemoterapie i radioterapie, zvyšuje jejich nežádoucí účinky, zpomaluje hojení ran po operaci, zvyšuje riziko zánětů a komplikací onkologické léčby. Významně zkracuje dobu přežití i kvalitu života onkologicky nemocných, “ doplňuje doc. Králíková.


Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze pod vedením přednosty prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc., se rozhodla opět zapojit do aktivit v rámci Urologického týdne a to nejen v oblasti preventivního a léčebného poradenství. Odborníci chtějí také ukázat všem zájemcům z řad pacientů i široké veřejnosti možnosti současné léčby urologických onemocnění.
Na pondělí a středu (22. a 24. 9. 2014) je pro pacienty plánována telefonická a mailová poradna (funguje dlouhodobě – poradna.urologievfncz), dále se připravuje možnost preventivního bezplatného ultrazvukového vyšetření močových cest (ledvin a močového měchýře). Ve středu 24. 9. 2014 bude pod záštitou MČ Praha 2 na Karlově náměstí informační stánek k této kampani, kde kromě informací o uvedených onemocněních, bude k dispozici bezplatné poradenství pro odvykání kouření.

Další informace budou zveřejněny na stránkách kliniky www.uroklinika.cz.
Veškeré pravidelně aktualizované informace v rámci Urologického týdne a aktivit Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze naleznete na adresách www.urologicka-klinika.cz nebo www.uroklinika.cz.
O Evropské urologické společnosti se dočtete na http://www.uroweb.org/.


prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
tomas.hanuslf1cunicz

as. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, zástupce přednosty kliniky pro léčebnou péči
libor.zamecnikvfncz


UROLOGY WEEK 2014
Urologický týden 2014 je iniciativou Evropské urologické asociace (EAU), která je evropským centrem sdružujícím národní urologické společnosti po celé Evropě a organizací zajišťující vzdělávání v oblasti urologie. Každoročně na podzim organizuje výše uvedenou akci, která má za cíl:
1. zvýšit informovanost o závažných urologických onemocněních, zvláště o prevenci a možnostech léčby
2. informovat o práci urologa a případných novinkách v urologii
3. snažit se o vymýcení studu a tím zajištění včasné diagnostiky u všech urologických příznaků, protože velká část evropské populace nevyhledává lékařskou pomoc.

Letošní Urologický týden 22.–26. 9. 2014 se věnuje tématu léčby a prevence nádorů prostaty, močového měchýře a ledvin.
Veškeré pravidelně aktualizované informace v rámci Urologického týdne a aktivit Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze naleznete na www.urologicka-klinika.cz nebo www.uroklinika.cz, o Evropské urologické společnosti pak http://www.uroweb.org/.
Urologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Urologická klinika 1. LF UK a VFN je komplexním léčebným, výukovým a vědeckým pracovištěm v oboru urologie. Zajišťuje pregraduální a postgraduální výuku v oboru urologie a dětská urologie. Výuka je zaměřena také na studenty bakalářského a magisterského studia.
Hlavním zaměřením kliniky je komplexní urologická péče – operační i ambulantní – včetně mezioborově prováděné onkologické terapie, dispenzarizace onkologicky nemocných pacientů a rekonstrukčních operací. Při operační terapii nádorů močopohlavních cest jsou používány nejmodernější postupy (radikální prostatektomie při nádoru prostaty, odstranění močového měchýře pro nádory močového měchýře včetně náhrad močového měchýře, odstranění ledviny pro nádory, záchovné operace ledviny pro tumor, nádory nadledvin) – včetně málo invazivních laparoskopických operací. Laparoskopické operace jsou užívány i pro léčbu močových konkrementů a vrozeného rozšíření pánvičky ledviny. Dětská urologie se věnuje celé šíři onemocnění, dysfunkcím dolních močových cest, včetně léčby vrozených vývojových vad močopohlavního ústrojí. Diagnostika a léčba je prováděna i laparoskopickými postupy. Klinika se dále věnuje diagnostice a léčbě tzv. neurogenních poruch močení, erektilní dysfunkci a inkontinence moče (včetně aplikace tzv. TVT pásek u žen, umělého svěrače močové trubice a pásek ARGUS při inkontinenci moče u mužů).
Urologická klinika je také mezinárodně uznávaným pracovištěm pro provádění klinických studií, řeší ve spolupráci s jinými pracovišti ročně několik grantových projektů a vědecký záměr MŠMT ČR. Přednostou Urologické kliniky 1. LF UK a VFN je prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. www.urologicka-klinika.cz/.
O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1. LF UK je přímou pokračovatelkou původní lékařské fakulty, která byla součástí Univerzity Karlovy již od jejího založení Karlem IV. roku 1348. V současnosti je 1. LF UK nejstarší lékařská fakulta ve střední Evropě a největší z českých lékařských fakult. Jejími základními studijními programy jsou všeobecné lékařství a zubní lékařství. Kromě toho 1. LF UK nabízí studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů, v letošním akademickém roce zde studuje 4426 pregraduálních a 934 postgraduálních studentů.

1. LF UK je zároveň nejproduktivnější institucí v klinickém a biomedicínském výzkumu – svědčí o tom jak počty a kvalita publikací, tak i řešených grantových projektů. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka probíhá na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce, ale i v dalších mezioborových centrech včetně řady celostátních.
1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

1. LF UK: Vyhledávaná. Výběrová. Úspěšná.
www.lf1.cuni.czO Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

Připravil: rjancar
PC-politika.cz12.09.2014 06:42 518 0 komentářů

0 komentářů

Zanechat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.
  • Žádné komentáře byly zveřejněny.
Nejnovější témata fóra
  Vlákno Zobrazení Odpovědi Poslední příspěvek
Vývoj - ako pokračuje
v PHP-Fusion 9.0.3
94 2 RobiNN
23-09-2018 13:37
FAQ chyba
v Administrace obsahu
44 1 RobiNN
23-09-2018 13:35
Blogs na HP [Vyřešeno]
v PHP-Fusion 9.0
96 2 Kvido
15-09-2018 17:12
Tenisový portál [Vyřešeno]
v Obecná diskuse
184 3 jany
08-09-2018 08:06
Prihlásenie [Vyřešeno]
v Administrace systému
167 7 Balin50
05-09-2018 15:36
FAQ formátovanie [Vyřešeno]
v Administrace obsahu
238 8 RobiNN
05-09-2018 15:09
Token [Vyřešeno]
v Administrace systému
177 1 RobiNN
05-09-2018 15:05
Přihlášení
Ještě nejste členem? Klikněte zde a zaregistrujte se.
Shoutbox
Chcete-li odeslat zprávu, musíte se přihlásit.
Kvido
před 20 dny
Jj. Zbytečné moc ne, pač tu u jejich reg. e-mailem nepustím zahraniční, nejčastěji ru., com., org.
RobiNN
před 21 dnem
Kvido spammerov musíš vymazať a zablokovať ich IP. Inak je to zbytočne.
Kvido
před 21 dnem
Protože se ve Fóru objevilo několik SPAMů, je nyní registrace nových členů zapnuta přes e-mail a povolení hlavního administratora.
RobiNN
před 1 měsícem
4 témy sú v základnej inštalácii (na 4. téme robím) Ďalšie sú tu https://github.co...ion/Themes a tu https://github.co...ion-Themes
F
před 1 měsícem
Kdy bude více vzhledů, módů a všeho možného do php fusion 9? :-)