PHP min. 5.6.8MySQL min. 5.1Apache min. 2.0
PHP-Fusion 9 Jádro
v9.0
Český překlad
Pravidelně aktualizovaný

Technologie

Medaile AV ČR

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš vyznamenal ve středu 18. února 2015 významné vědecké pracovníky prestižními medailemi AV ČR.

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš vyznamená ve středu 18. února 2015 významné vědecké pracovníky prestižními medailemi AV ČR.

Pamětní medaili Jana Patočky, která se uděluje jako ocenění činnosti významných českých i zahraničních osobností vědeckých nebo vědu podporujících, převezme RNDr. Adolf Filáček, CSc. (Filosofický ústav AV ČR), předány budou rovněž dvě čestné oborové medaile – Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách, již obdrží prof. JUDr. Václav Pavlíček. CSc., dr. h. c. (Ústav státu a práva AV ČR), a Františka Palackého za zásluhy v historických vědách, kterou převezme prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, Centrum medievistických studií při Filosofickém ústavu AV ČR). Medaile Za zásluhy o Akademii věd České republiky bude udělena JUDr. Drahoslavě Vaníčkové.

Čestná oborová medaile Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách bude slavnostně předána prof. Ing. Karlu Ulbrichovi, DrSc., na kolokviu Ústavu makromolekulární chemie AV ČR ve čtvrtek 19. února 2015.

Pamětní medaile Jana Patočky
RNDr. Adolf Filáček, CSc., je předním českým odborníkem v oblasti výzkumu vztahů vědy, techniky a společnosti. Ve své výzkumné, publikační a pedagogické činnosti se zaměřuje na problematiku vědní politiky a hodnocení vědy. Je autorem a spoluautorem desítek odborných prací – teoretických analýz i expertiz – publikovaných doma i v zahraničí. Tématem jeho publikací jsou nejčastěji otázky transformace vědních systémů (jak v českém, tak
i v mezinárodním kontextu), integrace evropské vědy, mezinárodní komparace vědních soustav či využívání statistických metod v hodnocení vědních politik a výzkumných aktivit.

Velmi významné a rozsáhlé je zapojení dr. Filáčka do mezinárodní spolupráce, zejména do evropských projektů. Od roku 2002 až doposud se aktivně podílel na řadě projektů Evropské unie, tematicky zaměřených na analýzu a podporu vědní a inovační politiky, hodnocení výzkumných programů a evropskou spolupráci ve společenských a humanitních vědách.
Dr. Filáček vykonal ve prospěch Akademie věd ČR velké množství práce, své mimořádné manažerské schopnosti uplatnil zejména ve funkci tajemníka vědní oblasti AV ČR pro společenské a humanitní vědy (1992–2013). V současné době působí jako vedoucí Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu AV ČR.

Je činný i v poradních vědeckých orgánech Evropské komise. V letech 1998–2002 byl delegátem ČR v programovém výboru Improving Human Potential and Socioeconomic Knowledge Base (DG Research), od roku 2006 až dosud pracuje jako delegát ČR v programovém výboru 7FP Science in Society – Capacities (DG Research), kde se podílí na hodnocení návrhů evropských projektů.
Filosofický ústav Akademie věd ČRČestná oborová medaile Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách
Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c., je vynikajícím českým odborníkem na ústavní právo. Vyučuje na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 1988 přispíval do samizdatových Lidových novin a na jaře 1989 se zapojil do činnosti Helsinského výboru. V prosinci 1989 mu Ústav státu a práva AV ČR nabídl zaměstnání, stal se členem vědecké rady a redakční rady časopisu Právník a pozitivně tak ovlivnil vědecký život v ústavu.
Od počátku roku 1989 se angažoval v Československém helsinském výboru, v roce 1990 byl zvolen jeho místopředsedou. Od roku 2000 je předsedou Hlávkovy nadace a i z této funkce soustavně spolupracuje s Akademií věd ČR. Pro Ústav státu a práva AV ČR je ovšem nejcennější spolupráce s ním při rozvíjení vědního oboru.

Od listopadu 1989 se soustavně účastnil legislativních prací, zejména v oblasti politických práv. Byl dlouholetým členem Legislativní rady vlády a dnes je veřejností, nejen odbornou, uznáván jako autorita v těch oblastech práva, jimž se soustavně věnuje. Pro jeho zaměření jsou zcela příznačné názvy tří částí jeho díla O české státnosti: úvahy a polemiky: část 1. Český stát a Němci, část 2. O právech, svobodách a demokracii, část 3. Demokratický a laický stát (Praha: Karolinum, 2002–2009). Je vedoucím autorského kolektivu komentáře k Ústavě a třísvazkové monografie Ústavní právo a státověda (Linde, 2002–2011).
Příspěvky v odborných časopisech se počítají na desítky a dokládají, jak prof. Pavlíček neváhá odbornému rozboru podrobit i otázky v té které době značně živé – např. podezření z trestných činů vlastizrady ve spojitosti s napadením Československa dne 21. 8. 1968 nebo obsáhlý rozbor celé problematiky uvedení československého právního řádu do souladu s ustanoveními Listiny základních práv a svobod přijaté v lednu 1991 (obojí v časopise Právník, 1992).
Právnická fakulta UK, Katedra ústavního práva


Čestná oborová medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách
Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., je vynikajícím českým archeologem a historikem, zaměřuje se na studium začátků středoevropských států a christianizace jejich společnosti. Zvláštní akcent klade na sledování odrazu duchovní kultury středověku ve hmotných a písemných pramenech. Kromě působení v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze, s nímž je spjat od roku 1976 (v letech 1993–1997 byl jeho ředitelem), je od roku 1998 také vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR (Centrum medievistických studií). Toto společné pracoviště AV ČR a UK orientované na interdisciplinární výzkum středověku mu umožňuje organizovat a realizovat výzkum vybraných problémů středověké duchovní kultury z pohledu vzájemně se doplňujících a korigujících medievistických disciplín. Výsledky své práce s úspěchem předkládá domácí i zahraniční vědecké komunitě, působí na Univerzitě Karlově, je zván k přednáškám na dalších domácích a zahraničních univerzitách a vědeckých pracovištích. Významnou součástí jeho aktivit je organizace vědecké práce, které se účastní mj. ve vědeckých radách badatelských a univerzitních institucí, v redakčních kruzích odborných časopisů, ve studijních oborových radách atd. Prof. Sommer byl a je řešitelem či koordinátorem mnoha grantových projektů podporovaných GA ČR, MŠMT i Ministerstvem kultury ČR. Opakovaně byl oceněn Akademií věd ČR za své publikační výsledky, v roce 2013 převzal Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

Je autorem či spoluautorem více než 20 monografií a kolektivních monografií, mezi nimi např. Přemyslovci. Budování českého státu (Praha 2009), a více než stovky odborných studií publikovaných u nás i v zahraničí.


Čestná oborová medaile Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách
Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc., je mezinárodně uznávanou vědeckou osobností v oboru polymerů jako nosičů léčiv, v anglosaské literatuře nazývaném controlled drug delivery. Se svým týmem široce rozpracoval tematiku polymerních nosičů s využitím vodorozpustných polymerů na bázi HPMA (HPMA je zkratka polymeru, který se nazývá N(2--hydroxypropyl)meta-krylamid. Laicky řečeno, jde o nalezení „poštovního doručovatele“, který by léčivo uložil na správnou „adresu“. Tou „adresou“ je míněn znak, jímž se nemocná buňka liší od buněk zdravých.

Jeho práce byla a je v oboru pionýrská, o čemž svědčí vysoké množství citací na jeho publikované vědecké články. Během své vědecké kariéry se podílel nejen na základním výzkumu v oboru polymerní chemie, ale své výsledky dokázal převést i do aplikační sféry. Dvě léčiva z polymerních látek vyvinutých na jím vedeném pracovišti vstoupila úspěšně do klinických zkoušek ve Velké Británii. Prof. Karel Ulbrich je autorem více než 285 publikací a kapitol v knihách, více než 500 abstraktů publikovaných ve sbornících z konferencí a 35 patentů nebo jejich přihlášek. Jeho práce byly citovány více než 7600x po vyloučení autocitací, celkově pak více než 9400x a jeho aktuální Hirschův index je 51.

Kromě vlastní výzkumné práce prof. Ulbrich během své dosavadní vědecké kariéry vychoval 12 studentů doktorského studia, přičemž někteří z nich již sami patří mezi vědecké osobnosti ve svém oboru. Přednáší dlouhodobě na PřF UK a VŠCHT Praha, je mimořádným profesorem na University of Utah (USA), členem vědeckých rad několika univerzit nebo fakult vysokých škol a členem Učené společnosti České republiky a je nebo byl členem edičních rad 10 mezinárodních chemických časopisů.

Prof. Karel Ulbrich má rovněž významné zásluhy při organizaci vědecké činnosti jak v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, jehož byl v minulosti po dvě funkční období ředitelem, tak na úrovni Akademie věd ČR, kde v současnosti aktivně působí jako místopředseda Vědecké rady AV ČR a předseda Grémia pro vědecký titul DSc.

Za svou vědeckou kariéru obdržel mnohá ocenění, mj. Cenu Učené společnosti, Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výsledky vědecké práce, Čestnou medaili Ústavu polymerů SAV a Cenu Invence, Česká hlava 2005.


Čestná medaile Za zásluhy o Akademii věd České republiky
JUDr. Drahoslava Vaníčková působila v Kanceláři AV ČR (dříve Sekretariátu či Úřadu prezidia ČSAV) téměř čtyřicet let, mj. jako tajemnice oddělení společenských věd ČSAV a tajemnice Výboru prezidia ČSAV pro řízení pracovišť ČSAV. V letech 1992–2005 pracovala jako vedoucí Sekretariátu Akademické a Vědecké rady AV ČR, od roku 2006 byla po šest let ředitelkou Správního odboru Kanceláře AV ČR.
Po ustavení volených orgánů AV ČR byla 1. března 1993 jmenována tajemnicí Akademické rady AV ČR a tuto funkci vykonávala po několik funkčních období Akademické rady AV ČR, kterou řídili prof. R. Zahradník, prof. H. Illnerová a prof. V. Pačes (do roku 2006).

Od května 1996 jí byla svěřena funkce zástupkyně ředitele Kanceláře AV ČR a v roce 2006 byla jmenována do funkce ředitelky Kanceláře AV ČR, kterou vykonávala do roku 2009. V následujících pěti letech pak opět působila jako zástupkyně ředitele Kanceláře AV ČR.

Úspěšným výkonem těchto významných funkcí i svým aktivním a tvůrčím přínosem se dr. Vaníčková výrazně zasloužila o zdařilé právní a organizační zabezpečení transformace ČSAV v závěru její existence i o bezproblémové zahájení činnosti a rychlou konsolidaci nově vzniklé Akademie věd České republiky. Významně se dále podílela např. na utváření právního rámce oddělení Kanceláře AV ČR a Střediska společných činností AV ČR i na změně právního postavení pracovišť ČSAV ze státních příspěvkových organizací na veřejné výzkumné instituce. Výrazný podíl též měla na organizačním zajištění a právní podpoře řady zasedání Akademického sněmu AV ČR.
Připravil: rjancar
PC-politika.cz19.02.2015 07:18 396 0 komentářů

0 komentářů

Zanechat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.
  • Žádné komentáře byly zveřejněny.
Nejnovější témata fóra
  Vlákno Zobrazení Odpovědi Poslední příspěvek
Novinky - video
v Administrace obsahu
167 8 Kvido
18-10-2018 17:17
Instalace na Ubuntu serveru
v PHP-Fusion 9.0
170 8 grootcz
11-10-2018 19:27
PHP 7 čeština
v PHP-Fusion 7
247 1 Kvido
28-09-2018 13:46
Vývoj - ako pokračuje
v PHP-Fusion 9.0.3
272 2 RobiNN
23-09-2018 13:37
FAQ chyba
v Administrace obsahu
200 1 RobiNN
23-09-2018 13:35
Blogs na HP [Vyřešeno]
v PHP-Fusion 9.0
248 2 Kvido
15-09-2018 17:12
Tenisový portál [Vyřešeno]
v Obecná diskuse
360 3 jany
08-09-2018 08:06
Přihlášení
Ještě nejste členem? Klikněte zde a zaregistrujte se.
Shoutbox
Chcete-li odeslat zprávu, musíte se přihlásit.
Nebyly odeslány žádné zprávy.
Nejčtenější blogy