Ach ne! Kde je JavaScript?
Váš webový prohlížeč nemá povolen JavaScript nebo nepodporuje JavaScript. Pro správné zobrazení tohoto webu nebo pro upgrade na webový prohlížeč, který podporuje JavaScript, povolte JavaScript ve webovém prohlížeči.
PHP-Fusion 9 Jádro
v9.03.00
Překlad
Pravidelně aktualizovaný
Demo
Testovat PHP-Fusion

Novinky

Prémie Otto Wichterleho bude udělena 21 mladým vědcům

Významné ocenění Prémii Otto Wichterleho pro rok 2015 převezme z rukou předsedy Akademie věd České republiky prof. Jiřího Drahoše v úterý 2. června 2015 v pražské Lannově vile jednadvacet mladých badatelů, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol v některém ze specializovaných pracovišť AV ČR. Ocenění je určeno perspektivním vědcům, kteří dosahují špičkových vědeckých výsledků a jsou nositeli vědeckých hodností (CSc., Dr., Ph.D., DrSc.) a kteří v kalendářním roce podání návrhu nepřekročili věk 35 let.

Významné ocenění Prémii Otto Wichterleho pro rok 2015 převezme z rukou předsedy Akademie věd České republiky prof. Jiřího Drahoše v úterý 2. června 2015 v pražské Lannově vile jednadvacet mladých badatelů, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol v některém ze specializovaných pracovišť AV ČR.

Ocenění je určeno perspektivním vědcům, kteří dosahují špičkových vědeckých výsledků a jsou nositeli vědeckých hodností (CSc., Dr., Ph.D., DrSc.) a kteří v kalendářním roce podání návrhu nepřekročili věk 35 let. Prémie pro mladé vědecké pracovníky ve svém názvu nese jméno Otto Wichterleho – na památku vynikajícího českého chemika světového formátu, jenž se stal po listopadu 1989 prezidentem Československé akademie věd. Uděluje se od roku 2002.


Prémie Otto Wichterleho – ocenění vědci v roce 2015


Oblast věd o neživé přírodě


RNDr. Jaroslav Dudík, Ph.D.
Astronomický ústav AV ČR


RNDr. Jaroslav Dudík, Ph.D., se zabývá zejména studiem vlivu nerovnovážných procesů na spektra sluneční koróny a erupcí. Ukázal, že nalezení znaků těchto procesů je při současném přístrojovém vybavení sice obtížné, ale ne nemožné. Jejich ignorování naopak může lehce vést k desinterpretaci pozorování horké plazmy s teplotami několik milionů až desítek milionů Kelvinů – vědci tak mohou lehce odvodit nesprávné fyzikální parametry v koróně a erupcích, jako například teplotu a hustotu. Nedávno také prokázal přítomnost těchto procesů ve sluneční koróně, což může mít nezanedbatelný vliv na studium problému ohřevu sluneční koróny. Tento objev byl aktuálně přijat k publikaci do prestižního časopisu The Astrophysical Journal.

Vědecké výsledky RNDr. Jaroslava Dudíka, Ph.D., přináší i důsledky pro novější přístroje, mimo jiné se z nich mohou odvodit požadavky na budoucí návrhy přístrojů pro pozorování Slunce z kosmu.

Mimo jiné byl vedoucím nebo spoluautorem mezinárodních vědeckých týmů navrhujících koordinovaná družicová pozorování, zahrnující i nově instalovaný koronograf na Lomnickém štítu. Jako první našel jednoznačné znaky klouzavé magnetické rekonexe v horkém plazmatu slunečních erupcí, teoreticky předpokládaného obecného procesu uvolňování magnetické energie. Toto pozorování poskytuje silné důkazy podporující nový třídimenzionální model vzniku a průběhu slunečních erupcí. Práce byla popularizována se značným ohlasem včetně článku v britském denním tisku. Je také spoluautorem nedávno zveřejněné databáze a softwaru pro modelování netepelných spekter.


Mgr. Martin Ondráček, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


Teoretické práce Mgr. Martina Ondráčka, Ph.D., významným způsobem přispěly k pochopení mechanismu atomárního rozlišení rastrovacích mikroskopů a k jejich dalšímu rozvoji. Mgr. Martin Ondráček, Ph.D., se také podílel na odvození vztahu mezi silou formující se chemické vazby a její vodivostí.

Ve svém výzkumu se zabývá teoretickým popisem mikroskopie atomárních sil a rastrovací tunelové mikroskopie. Obě jmenované mikroskopické metody jsou založené na skenování studovaného povrchu velmi ostrým hrotem a v ideálním případě umožňují dosáhnout rozlišení až na úrovni jednotlivých atomů. Zatímco u první z obou metod se detekuje síla, která po přiblížení k povrchu působí na hrot, ve druhém případě je sledovanou veličinou elektrický proud protékající mezi hrotem a povrchem. Souvislost skutečné struktury povrchu a měřených veličin – sil a proudu – ovšem nebývá zcela přímočará. Správné pochopení získaných informací usnadňuje možnost porovnat experimentální data s teoretickými modely interakce studovaného vzorku s mikroskopem.

Konkrétně např. práce Mgr. Martina Ondráčka, Ph.D., přispěla k zodpovězení otázek, jaké jsou možnosti rozlišení různých chemických prvků na povrchu, jak souvisí naměřená atomární síla s tunelovým proudem při souběžném použití obou mikroskopických technik, nebo jaký je vlivu tvaru a složení hrotu na výsledek experimentu.

Je spoluautorem řady významných prací, které publikovaly přední vědecké časopisy, některé práce se dočkaly značného ohlasu (např. v Nature, Nature Materials, Physics Today).


Mgr. Evgeniya Tereshina, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


Mgr. Evgeniya Tereshina, Ph.D., je v současné době mezinárodně uznávanou expertkou na fyziku pevné fáze v extrémních magnetických polích. Úspěšně se věnuje problematice magnetoresponsivních vlastností systémů s f-elektrony s aplikačním potenciálem (elektrony prvků skupin lanthanoidů nebo aktinoidů). Její výzkum představuje zcela nový přístup k návrhu nanoelektronických zařízení. Studium fundamentálních aspektů fyzikálních jevů v nanoobjektech se zaměřením na magnetickou anizotropii tenkých vrstev je atraktivní téma s využitím v technologii magnetického záznamu. Díky použití exotických materiálů na bázi uranu je možné pozorovat nové jevy a funkcionality. Cílem je získat silně hybridizované systémy řízením spinové orientace a rigidity.

Během své kariéry absolvovala Mgr. Evgeniya Tereshina, Ph.D., několik zahraničních stáží (Tohoku University – Sendai, ILL – Grenoble, Laboratoire Leon Brillouin, Saclay, International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures, Wroclaw). Je spoluautorkou padesátky publikací v impaktovaných časopisech. Přestože je její vědecká kariéra poměrně krátká, dosáhla úctyhodného množství původních výsledků zásadního významu, o čemž svědčí i několik ocenění vědeckou komunitou, např. Award by International George Soros Science Education Program, cena za nejlepší posterovou prezentaci na prestižní mezinárodní konferenci o magnetismu JEMS 2006 a čestné uznání v soutěži L’Oreal/UNESCO 2012.


Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D.
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.


Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D., působí na Matematickém ústavu AV ČR v oddělení evolučních diferenciálních rovnic. Ve své práci se věnuje matematické analýze systémů parciálních diferenciálních rovnic popisujících proudění tekutin. Zkoumá otázky existence řešení těchto systémů rovnic a dalších vlastností řešení, jako je jednoznačnost či jejich závislost na datech zkoumané úlohy. V roce 2012 získal prestižní stipendium SCIEX, díky kterému strávil rok na Univerzitě v Curychu, kde pracoval v týmu profesora De Lellise, laureáta Fermatovy ceny.

Velmi moderní a komplikované je téma nevazkého proudění, kterému se Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D., věnuje a je jedním z hlavních odborníků na toto téma v České republice. To bylo donedávna mezi českými matematiky věnujícími se analýze rovnic mechaniky tekutin pouze okrajové. Viskoelastické modely se používají k popisu proudění nestlačitelných tekutin – např. polymerů či krve. Těmito modely lze také popsat dynamiku pohybu zemského pláště. Jsou velice komplikované a při studiu vlastností řešení příslušných systémů parciálních diferenciálních rovnic je nutné řešit řadu matematických úskalí, včetně vybudování nového aparátu funkcionální teorie a teorie prostorů funkcí.

Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D., rovněž klíčovým způsobem přispěl k důkazu, že Cauchyova úloha pro stlačitelné Eulerovy rovnice může mít nekonečně mnoho entropicky přípustných řešení, přestože počáteční data jsou hladká. O významu vědeckého tohoto překvapivého výsledku, kterého dosáhl při svém pobytu v Curychu, svědčí již to, že byl přijat k publikaci v časopise s jedním z nejvyšších impaktních faktorů v oboru (Communications on Pure and Applied Mathematics).


Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.


Výzkumná práce Ing. Kamila Dedecia, Ph.D., je orientována zejména na problematiku rozvoje bayesovské statistiky, umožňující využití předem známé (tzv. apriorní) informace při statistickém zpracování informací nových a dále kvantifikaci míry nejistoty v dosažených výsledcích (teorie odhadu). V současné době se specializuje zejména na problematiku distribuovaného modelování náhodných procesů a na modely, pro které neexistuje vhodná pravděpodobnostní forma vyžadovaná standardním bayesovským aparátem. První zmíněná oblast má značný aplikační potenciál např. v distribuovaném měření a zpracování dat, tzn. ve zpracování signálů (zemědělství, průmyslu, monitorování životního prostředí, vojenském a civilním sledování, energetických sítích apod.). Druhá oblast postihuje případy, kdy standardní statistický aparát nemůže být přímo využit kvůli výpočetně příliš složitým nebo úplně nedostupným pravděpodobnostním modelům. Vedle základního výzkumu se Ing. Kamil Dedecius, Ph.D., ve spolupráci s průmyslovými subjekty věnuje i výzkumu aplikovanému, např. možnostem využití stávající průmyslové infrastruktury (senzorů, čidel) pro dosažení vyšší kvality výrobků těžkého strojírenství.

Součástí jeho vědecké činnosti je teorie částečného zapomínání. V roce 2014 mu byl udělen postdoktorský projekt GAČR, od roku 2013 je zodpovědný za vědecké řešení mezinárodního projektu Eurostars. Postupně okolo něj vzniká samostatná skupina zaměřená na problematiku distribuovaného odhadování a rozhodování, kterou cíleně vede. Prosazuje se i na mezinárodní úrovni, a to nejen v rámci zmíněných projektů, např. společný výzkum s prof. Petarem M. Djurićem z USA, uznávaným odborníkem na zpracování informace.


Mgr. Andriy Ostapovets, Ph.D.
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.


Předmětem bádaní Mgr. Andriye Ostapovetse, Ph.D., je vývoj struktury hranic zrn během plastické deformace v kovových materiálech s hexagonální krystalografickou mřížkou, zejména v hořčíku a jeho slitinách. Materiály s krystalickou strukturou se vyskytují většinou ve formě polykrystalů. To znamená, že jsou složené z velkého množství různě orientovaných krystalitů spojených mezi sebou. Krystalitům se často říká zrna a spojům mezi nimi pak hranice zrn. Hranice jsou poruchami krystalické struktury materiálu a ovlivňují jeho vlastnosti. Například zjemnění velikosti zrn může vést k situacím, kdy kvůli velkému poměru hranic v celkovém objemu materiálu budou vlastnosti takového materiálu řízené hlavně vlastnostmi hranic zrn. Zároveň různé typy hranic také mohou mít různé vlastnosti. Větší výskyt některých speciálních typů hranic může zlepšovat například mechanické vlastnosti materiálů nebo jejich odolnost proti korozi.

Mgr. Andriy Ostapovets, Ph.D., studuje pomocí počítačového modelování mechanismy migrace hranic a jejich vlastnosti. Důležitým typem hranic jsou dvojčatové hranice, vznikající jako důsledek plastické deformace. V posledních odborných publikacích se zabýval vysvětlením mechanismů vzniku některých neklasických typů dvojčatových rozhraní.

Na Ústav fyziky materiálů AV ČR přinesl nový teoretický směr k modelování plastické deformace hexagonálních materiálů. Jako jediný mladý vědecký pracovník do 35 let na zmíněném ústavu získal prémii ředitele ÚFM za tři prvoautorské impaktované publikace v roce 2014.


Ing. Jakub Urban, Ph.D.
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.


Ing. Jakub Urban, Ph.D., se zabývá počítačovými simulacemi fyziky termojaderné fúze. Po modelování interakce elektromagnetických vln s plazmatem v zařízeních typu tokamak a stelarátor se zaměřil na integrované modelování. V rámci široké mezinárodní spolupráce se snaží vytvořit počítačový model, který by dokázal vysvětlit složité chování současných tokamaků. Zároveň se snaží předpovídat a optimalizovat budoucí zařízení. Počítačové modely aplikuje také na český tokamak COMPASS. Publikoval např. studii výkonnosti tokamaku COMPASS s novým ohřevem pomocí vstřiku neutrálních částic a zapojil se do evropského projektu EFDA ITM (Integrated Tokamak Modelling). Jeho výrazným úspěchem je ucelená studie možností ohřevu a generace proudu pomocí elektronových Bernsteinových vln pro sférické tokamaky, vydaná v prestižním časopise Nuclear Fusion.

Na stáži v institutu CEA Cadarache ve Francii se podílel na vývoji složitého počítačového modelu pro self-konzistentní simulace transportu a rovnováhy s volným rozhraním. Takovéto simulace vyžadují kromě výborných znalostí programování a numerických metod také komplexní znalosti fyziky tokamaků. Toto téma rozvíjí i nadále na Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, kde buduje skupinu integrovaného modelování a je jedním z klíčových členů skupiny Teorie a modelování.


Oblast věd o živé přírodě a chemických věd


RNDr. Martin Srnec, Ph.D.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.


RNDr. Martin Srnec, Ph.D., se zabývá aplikacemi kvantové a teoretické chemie ke studiu fyzikálně-chemických vlastností bioanorganických systémů, jejich elektronových struktur a korelace s reaktivitou a katalytickými vlastnostmi těchto komplexů. S výzkumem reakčních mechanismů a katalytických vlastností redoxně aktivních a radikálových systémů v bioanorganické chemii a enzymologii začal na postdoktorální stáži na Stanfordově univerzitě. V Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR rozvinul schopnost spojit pokročilé teoretické postupy s detailní analýzou experimentálních (spektroskopických) dat. Tento kombinovaný přístup přinesl výsledky, které byly publikovány v prestižních časopisech a na kterých se podílel jako první spoluautor.
V mnoha ohledech pionýrskou prací je určení klíčového, vysoce reaktivního intermediátu halogenázy pomocí nukleární rezonanční vibrační spektroskopie (NRVS) v kombinaci s kvantověchemickými výpočty. Jde o unikátní přístup, ve kterém se s pomocí NRVS sleduje vibrační pohyb atomu železa v aktivním místě enzymu. Tento experimentálně určený pohyb je dále korelován s NRVS spektry počítanými pro sérii strukturních modelů, což umožnuje jednoznačné definování struktury reaktivního centra. Důležitost této práce tkví jak v přístupu, tak v biochemickém významu, neboť tento reaktivní intermediát je společný velké skupině enzymů (tzv. -ketoglutarát oxygenáz).

V návaznosti na jeho postdoktorální stáž, se RNDr. Martinu Srncovi, Ph.D., po prvním roce působení na našem pracovišti (rok 2014) podařilo ve spolupráci s českými, japonskými a americkými kolegy dokončit rozsáhlou studii o mechanismu aktivace substrátu k jeho regiospecifické a stereoselektivní dehydrogenaci v 9 desaturáze, a dále navrhnout metodologii, která umožní výpočetně studovat tyto jinak komplikované multireferenční systémy. Tato práce, na níž se RNDr. Martin Srnec, Ph.D., podílel jako hlavní autor, byla publikována v prestižním časopise JACS.


Ing. Elena Tomšík, Ph.D.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i


Ing. Elena Tomšík, Ph.D., se zaměřuje na syntézu a studium polovodivých polymerů – polyanilinů, polypyrolů a poly(3,4,-etylenedioxitiofenů) a jejích derivátů. Dosažení krystalického uspořádání u polovodivých polymerů je dodnes výzva pro vědce, protože vysoce krystalický polymer se uplatňuje v elektronice, fotovoltaice a v elektrochemických zařízeních. Pochopení a možná kontrola organizace polymerních řetězců dává klíč k přípravě polovodivých materiálů.

Ing. Elena Tomšík, Ph.D., je vědeckou pracovnicí centra OPTOEL (Polymery pro optoelektronické a energetické aplikace) Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. V rámci své vědecké činnosti získala dva granty GA ČR a spolupracuje na celé řadě výzkumných projektů jak s kolegy jiných výzkumných týmů v rámci ÚMCH, tak dalších institucí v ČR i zahraničí. O pracovním nasazení schopnosti tvůrčí týmové práce Ing. Eleny Tomšík, Ph.D., svědčí 35 původních vědeckých publikací v mezinárodních impaktovaných časopisech, jedna přihláška vynálezu a velký počet příspěvků na mezinárodních konferencích, jichž je autorkou či spoluautorkou. Tyto práce byly k dnešnímu dni citovány 1338x (WoS, bez autocitací; Hirschův index h=15).


RNDr. Ivana Šeděnková, Ph.D.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. iRNDr. Ivana Šeděnková, Ph.D., se soustavně věnuje studiu polymerních systémů technikami infračervené a Ramanovy spektroskopie. V rámci své vědecké činnosti spolupracuje na celé řadě výzkumných projektů jak s kolegy jiných výzkumných týmů v rámci ÚMCH, tak dalších institucí v ČR i zahraničí. Vysoké pracovní nasazení a schopnost tvůrčí týmové práce RNDr. Ivany Šeděnkové, Ph.D., se odráží v 22 původních vědeckých publikacích v mezinárodních impaktovaných časopisech, jichž je autorkou či spoluautorkou, s celkovým počtem 935 citací (881 bez autocitací, Hirschův index h=13, podle WoS). Těchto výsledků RNDr. Ivana Šeděnková, Ph.D., dosáhla i přesto, že v době od obhajoby své disertační práce strávila podvakrát rok na mateřské/rodičovské dovolené. Je velmi perspektivní vědkyní s do
Kvido 02.06.2015 23:03 478 0 komentářů

0 komentářů

Zanechat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.
  • Žádné komentáře nebyly zveřejněny.

Nejnovější témata fóra
  Vlákno Zobrazení Odpovědi Poslední příspěvek
instalace phpMyadmin for Windows 10
v PHP-Fusion 9
27 1 RobiNN
21-02-2019 11:05
Vstup z jiného PC
v Obecná diskuse
74 2 Kvido
20-02-2019 09:51
Video addon questions
v Infuze, panely, vzhledy
1411 8 zizub
18-02-2019 09:24
Fórum - reputacia
v PHP-Fusion 9
129 1 Balin50
17-02-2019 17:26
Stránka bola aktualizovaná na 9.03.00
v Obecná diskuse
132 0 RobiNN
16-02-2019 13:24
FAQ
v PHP-Fusion 9
470 4 Balin50
12-02-2019 09:55
Vlastný panel - editacia
v Administrace obsahu
228 0 Balin50
12-02-2019 09:52
Přihlášení
Ještě nejste členem? Klikněte zde a zaregistrujte se.