Ach ne! Kde je JavaScript?
Váš webový prohlížeč nemá povolen JavaScript nebo nepodporuje JavaScript. Pro správné zobrazení tohoto webu nebo pro upgrade na webový prohlížeč, který podporuje JavaScript, povolte JavaScript ve webovém prohlížeči.
PHP-Fusion 9 Jádro
v9.03.00
Překlad
Pravidelně aktualizovaný
Demo
Testovat PHP-Fusion

Novinky

Akademie věd předala deseti vědcům titul doktor věd

Ve středu 14. října 2015 převzala z rukou předsedy AV ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c., diplomy doktora věd desítka nových nositelů. Již dvanácté slavnostní předávání diplomů se uskutečnilo v budově AV ČR na Národní třídě v Praze v prostorách Knihovny AV ČR za přítomnosti představitelů Akademie věd ČR, zástupců pracovišť, kde noví doktoři působí, členů komisí pro obhajoby a dalších hostů.

Ve středu 14. října 2015 převzala z rukou předsedy AV ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c., diplomy doktora věd desítka nových nositelů. Již dvanácté slavnostní předávání diplomů se uskutečnilo v budově AV ČR na Národní třídě v Praze v prostorách Knihovny AV ČR za přítomnosti představitelů Akademie věd ČR, zástupců pracovišť, kde noví doktoři působí, členů komisí pro obhajoby a dalších hostů.

Vědecký titul doktor věd (ve zkratce DSc.) uděluje Akademie věd ČR již od roku 2003, kdy vláda ČR schválila úpravu Stanov AV ČR obsahující též ustanovení o vědeckém titulu. Tento titul je udělován vědeckým osobnostem jako výraz jejich zvláště vysoké vědecké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací, důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost. Vědecký titul uděluje AV ČR na základě rozhodnutí Vědecké rady AV ČR, které je podloženo výsledky náročného řízení.

Komplexní posouzení osobnosti vědeckého pracovníka zabezpečují odborně vysoce kvalifikované komise, jejichž členy jsou specialisté z ústavů AV ČR a vysokých škol, a nejméně tři oponenti. Takovéto posouzení je zárukou vědecké kvality nabyvatele titulu, které nemůže být nahrazeno pouhým automatickým hodnocením scientometrických ukazatelů. Vědecký titul doktor věd představuje v současnosti v České republice nejvyšší vědeckou kvalifikaci v profesní kariéře vědce. Akademie věd ČR z uvedených důvodů stále usiluje o právní zakotvení tohoto vědeckého titulu v legislativě České republiky. Do 18. června 2015 udělila Akademie věd ČR 125 těchto titulů.

Profily nových doktorů věd:
Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc., pracovník Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR. Obhájil svou disertační práci na téma Multichannel Blind Image Restoration před komisí Informatika a kybernetika a získal vědecký titul doktor fyzikálně-matematických věd. Doktor Šroubek se dlouhodobě zabývá všemi aspekty digitálního zpracování obrazu. Ve své disertaci prezentoval vlastní přístup k problematice, který znamená přínos pro teorii zpracování obrazu a její aplikace.prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., DSc., pracovník Filosofického ústavu AV ČR. Obhájil svou disertační práci na téma Inferentialism před komisí Filozofie a získal vědecký titul doktor sociálních a humanitních věd. Profesor Peregrin patří ke klíčovým osobnostem české filozofie a logiky a na mezinárodní scéně je jedním z nejvýznamnějších představitelů filozofického programu známého jako inferencialismus.


doc. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc., působí na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Svou disertační práci s názvem Perfect mappings and their applications in the theory of compact convex sets obhájil před komisí Matematická analýza a příbuzné obory a získal vědecký titul doktor fyzikálně-matematických věd. Docent Spurný patří k předním odborníkům v deskriptivní teorii množin. Dosáhl významných výsledků týkajících se Bairových tříd funkcí, kompaktních konvexních množin, Choquetovy teorie a integrálních reprezentací.


Ing. Kamil Lang, CSc., DSc., pracovník Ústavu anorganické chemie AV ČR. Obhájil svou disertační práci pod názvem Singlet oxygen producing sensitizers: from molecular photophysics to photofunctional materials před komisí Anorganická chemie a získal vědecký titul doktor chemických věd. Doktor Lang je respektovaným odborníkem s vysokou mezinárodní reputací v oboru fotosenzitizovaných reakcí. Svou prací přispěl k rozvoji tohoto oboru a rozšířil jeho dosah. Studiem fotosenzitizovaných reakcí obohatil tento obor o základní poznatky a na jejich základě navrhl a vyzkoušel řadu nových materiálů s prokázanými desinfekčními, baktericidními a virucidními účinky.


Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc., pracovník Ústavu chemických procesů AV ČR. Obhájil svou disertační práci na téma Separation of Fluids by Nonporous Membranes před komisí Chemické inženýrství a získal vědecký titul doktor chemických věd. Disertační práce doktora Izáka se detailně zabývá separací kapalin, plynů a organických par přes neporézní polymerní membrány. V práci je zdůrazněn případný aplikační potenciál iontových kapalin a vodní kondenzující membrány v praxi.


Ing. Alexander B. Shick, CSc., DSc., pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR. Svou disertační práci na téma Electronic structure theory of complex actinide materials with strong coulomb interactions obhájil před komisí Fyzika kondenzovaných systémů a získal vědecký titul doktor fyzikálně-matematických věd. Doktor Shick je dlouholetým a erudovaným pracovníkem v oboru teorie kondenzovaného stavu se zaměřením na elektronovou strukturu pevných látek. Zabývá se zejména systémy obsahujícími těžké prvky, k jejichž popisu je nutná relativistická elektronová teorie, a systémy vykazujícími silné elektronové korelace, k jejichž teoretickému popisu nepostačují běžně používané variace metody středního pole. Zásadním původním příspěvkem pana doktora Shicka k pokroku v této oblasti je rozvinutí a úspěšná aplikace teoretických metod kombinujících aproximaci lokální hustoty s osvědčenými modely pro silně korelované elektrony.


doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D., DSc., působí na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Svou disertační práci s názvem Lectures on mappings of finite distortion obhájil před komisí Matematická analýza a příbuzné obory a získal vědecký titul doktor fyzikálně-matematických věd. Vědecká práce docenta Hencla se týká oblastí, jako je matematická analýza, geometrická teorie funkcí, variační počet a prostory funkcí. Docent Hencl patří k předním odborníkům v oboru parciálních diferenciálních rovnic. Dosáhl významných výsledků v oblasti nelineární elasticity, které vyžadují velké znalosti z funkcionální analýzy, prostoru funkcí a harmonické analýzy.


PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc., pracovník Historického ústavu AV ČR. Obhájil svou disertační práci pod názvem Reprezentace české středověké šlechty před komisí Obecné a české dějiny a získal vědecký titul doktor historických věd. Práce založená na interdisciplinárním přístupu představuje rekonstrukční pokus (limitovaný dochovanými prameny) o pohled do mentality středověkého člověka. Ve své odborné činnosti se doktor Šimůnek zaměřuje jednak na dějiny středověku (šlechtická sebereflexe a reprezentace, dějiny měst, sociální dějiny), jednak na historickou geografii (vývoj územně správních a sídelních struktur, historická topografie, dějiny krajiny, historická ikonografie).


prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc., DSc., působí na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Disertační práci České literární romantično obhájil před komisí Dějiny literatury a literární vědy a získal vědecký titul doktor filologických věd. Disertace České literární romantično: Synopticko-pulzační model kulturního jevu je výsledkem autorova dlouhodobého výzkumu i pedagogického působení. Hlavním výstupem výzkumu je alternativní model českého literárního romantismu, založený na procesuální filozofii, na synopticko-pulzačním přístupu prof. Petera Zajace a na obecné teorii modelování.


RNDr. Drahomír Hnyk, CSc., DSc., pracovník Ústavu anorganické chemie AV ČR. Obhájil svou disertační práci s názvem Molecular Structure of Free Boron and Gallium Clusters před komisí Anorganická chemie a získal vědecký titul doktor chemických věd. Pan doktor Hnyk náleží k předním odborníkům v oboru studia strukturní chemie molekulárních klastrů, kombinujícího experimentální a kvantově chemické výpočetní metody. Jeho práce přinášejí především originální řešení struktur řady nově připravených boranových a gallitých klastrů, které vedle teoretického přínosu představují základ pro praktickou aplikaci těchto sloučenin v mikroelektronice, molekulární elektronice a v případě boranových klastrů také při léčbě zhoubných onemocnění. Práce doktora Hnyka přispívají k rozvoji oboru a jsou vysoce oceňovány mezinárodní vědeckou komunitou.


PC-politika.cz
Zdroj: Internet


{lang: 'cs'}


Kvido 15.10.2015 06:54 903 0 komentářů

0 komentářů

Zanechat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.
  • Žádné komentáře nebyly zveřejněny.

Nejnovější témata fóra
  Vlákno Zobrazení Odpovědi Poslední příspěvek
instalace phpMyadmin for Windows 10
v PHP-Fusion 9
27 1 RobiNN
21-02-2019 11:05
Vstup z jiného PC
v Obecná diskuse
74 2 Kvido
20-02-2019 09:51
Video addon questions
v Infuze, panely, vzhledy
1410 8 zizub
18-02-2019 09:24
Fórum - reputacia
v PHP-Fusion 9
128 1 Balin50
17-02-2019 17:26
Stránka bola aktualizovaná na 9.03.00
v Obecná diskuse
132 0 RobiNN
16-02-2019 13:24
FAQ
v PHP-Fusion 9
470 4 Balin50
12-02-2019 09:55
Vlastný panel - editacia
v Administrace obsahu
228 0 Balin50
12-02-2019 09:52
Přihlášení
Ještě nejste členem? Klikněte zde a zaregistrujte se.